Zheng Jiyong et al., "China's North Korea Policy in Xi Jinping's 1st Administration"
  发布时间: 2018-01-05   访问次数: 211

Zheng Jiyong, Zhang Wenjiang, Wang Xingxing, "China' s North Korea Policy in Xi Jinping' s 1st Administration, " 

Journal of International Studies, Vol.26, 2017. (ISSN: 2092-5239)